Store way

AUKIOLOT.COM - KÄYTTÖEHDOT

1 Yleistä

Tämä sopimus sisältää Source Entertainment Oy:n (jäljempänä Source) ylläpitämän Aukiolot.com -verkkopalvelun käyttöä koskevat ehdot

2 Sopijapuolet

Tätä sopimusta sovelletaan Source Entertainment Oy:n sekä Käyttäjän tai Asiakkaan (jäljempänä Asiakkaan) välisessä sopimussuhteessa, joka koskee oikeutta käyttää edellä mainittua verkkopalvelua

3 Sopimuksen voimaantulo

Niiden palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas Aukiolot.com-verkkopalveluita käyttämällä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käytön osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot Sourcen palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt palveluun painiketta painamalla tai muulla palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

4 Sopijapuolten oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

4.1. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

4.1.1. Asiakkaan oikeudet

4.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus tehdä yksi kopio aineistosta palvelun käyttöä varten. Asiakas voi käyttää aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Asiakas sitoutuu palauttamaan tai häivttämään kaiken palveluntarjoajalta saamansa aineiston sopimussuhteen päättyessä siten kuin palveluntarjoajan kanssa erikseen sovitaan.

4.1.1.2 Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Asiakas saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

4.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

4.1.2.1 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä palvelussa tai palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

4.1.2.2 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

4.1.2.3 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa palvelua tai sen osaa. Asiakas ei saa sisällyttää palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen tai linkittää palvelua ansiotarkoituksessa ilman Sourcen kirjallista lupaa.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava palveluntarjoajalle asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta.

4.2.1 Sourcen oikeudet

4.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan palvelun käyttö, mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

4.2.1.2 Maksullisiin palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotieodt ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja palveluntarjoajan oikeuksian ja velvollisuuksien toteuttamiseksi palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

4.2.1.3 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa palvelun tai palvelujen sisältöä.

4.2.1.4 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jose se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjojaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

4.2.2 Sourcen vastuut ja velvollisuudet

4.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa palveluun itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

4.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava: Maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta palvelusta maksamien maksujen määrä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

4.2.2.3 Vastuu palvelussa esitetyistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

4.2.2.4 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5 Mainokset ja ilmoitukset

Mainosten julkaisuun Sourcen viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan sääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, Source ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Sourcen vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa mainoksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

6 Palvelun hinnat ja maksaminen

Asiakas voi tämän sopimuksen hyväksyttyään korvauksetta valita haluamiensa palveluiden maksuttomat osat. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin palveluihin, tulee se palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Maksullisten palvelujen osalta Asiakas maksaa palveluntarjoajalle mahdollisen liittymismaksun sekä palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti tilauksen yhteydessä.

Hinnastojen hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle tai palveluun liittyvällä www-sivulla. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien. Hintamuutokset eivät koske jo tehtyjä kertaluontoisia tilauksia sen jälkeen kun palveluntarjoaja on vastaanottanut tilauksen.

Asiakkaan on maksettava palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö.

7 Sopimuksen purku

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäski viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Sourcella on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa Sourceen.

8 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Kertaluonteista maksullista palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa jos palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu. Jo maksettuja maksuja ei palauteta sopimuksen irtisanomisen vuoksi.

9 Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Tampereen käräjäoikeus.

Source Entertainment Oy